News
Registered Address:
26, Nand Bungalows, Near Pavapuri Bus Stop,
Ghatlodia, Ahmedabad - 380061, Gujarat, India
Secretary and Acting President:
   Mr. Ravinath Swami - secretary.bcpi@gmail.com
   Telephone: +91-9821280011
Treasurer:
   Mr. Sunil Vyas - sunilvyas2001@yahoo.com
Director Examinations:
   Mr. P.V.S. Prakash - pvsprakash@yahoo.com
Coordinator Examinations:
   Mr. Selvakumar Rajamani - selvakumar.rajamani@ yahoo.com
 
Directors :    
Ms. Shivani Trivedi : shivi3@yahoo.com
Mr. Pasam Gopal Naidu : g_pasam@yahoo.com
Mr. G. Naveen Kumar : gnavin117@gmail.com
Mr. Loknath Tiwari : aloktp@yahoo.com
Mr. Sundar Rajan : sundarheart@yahoo.com
Mr. Monsy Sam : monsysam@yahoo.co.uk
     
Advisor :    
Dr. R. R. Rau MD. : drrameshrau@yahoo.com
Mr. A. Hareendran : hareendrana@gmail.com